Všeobecné obchodní podmínky

Navigace

1. Smlouva

1.1.      Tyto Podmínky členství („Podmínky“) upravují práva a povinnosti mezi společností Česká podnikatelská aliance, s.r.o., IČ: 09406255, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 335873 („ČPA“) jako provozovatelem platformy ČPA a členem platformy ČPA ze smlouvy o členství v platformě ČPA („Smlouva“).

1.2.      Osoba, která se chce stát členem ČPA, nebo člen, který si přeje členství obnovit, mohou požádat o členství v ČPA tak, že vyplní přihlášku:

1.2.1.     elektronicky na internetové stránce www.ceskaalaince.cz a potvrdí souhlas s těmito Podmínkami, nebo

1.2.2.     v písemné formě s vlastnoručním podpisem.

1.3.      Členství podléhá schválení ze strany ČPA, přičemž ČPA si vyhrazuje právo přihlášku k členství neschválit. Smlouva je uzavřena potvrzením přihlášky člena ze strany ČPA v elektronické podobě emailem zaslaným na emailovou adresu uvedenou v přihlášce. Na členství v ČPA není právní nárok.

2. Předmět ČPA

2.1.      ČPA je platformou podnikatelských klubů s celorepublikovou působností, jejímž cílem je umožnit členům rozvoj podnikání zejména získáváním obchodních kontaktů a příležitostí.

2.2.      Základem je členství v jednom klubu, ve kterém se pravidelně setkávají členové klubu a další podnikatelé. Aktivní účast na klubových setkáních je podmínkou pro využití plného potenciálu členství a získání nových obchodních příležitostí. Členstvím v klubu získávají členové možnost účasti na dalších akcích pořádaných ČPA pravidelně či nepravidelně.

2.3.      ČPA podporuje rozvoj širší spolupráce mezi členy ČPA a za tím účelem může vytvářet na základě zvláštních dohod podnikatelské aliance.

3. Předmět smlouvy

3.1. Na základě Smlouvy se ČPA zavazuje poskytnout členovi možnost účastnit se setkání konkrétního klubu ČPA a informovat člena o dalších akcích ČPA podle podmínek Smlouvy. Člen se zavazuje hradit členský poplatek a další platby podle Smlouvy, účastnit se podnikatelského klubu ČPA, dodržovat pravidla klubu ČPA a této Smlouvy.

4. Vznik členství

4.1.      Členství v platformě ČPA vzniká nebo se obnovuje dnem úhrady členského poplatku nebo datem uvedeným v přihlášce jako den začátku členství, podle toho, co nastane později („den vzniku členství“). V případě obnovení členství stávajícím členem však den vzniku nového členství nastane nejdříve v den následující po dni ukončení předchozí doby členství.

4.2.      Doba členství je 1 rok ode dne vzniku členství. Ode dne vzniku členství vzniká členovi právo účastnit se klubových setkání a platformy ČPA. Členství je vázáno na členství v konkrétním klubu.

4.3.      Člen je oprávněn požádat o obnovení členství v platformě ČPA vyplněním přihlášky. Při obnovení členství se postupuje podle těchto Podmínek. Na obnovu členství na další roky není právní nárok a podléhá schválení ze strany ČPA.

4.4.      Členství je vázáno na osobu zástupce, který je uveden v přihlášce. Zástupcem může být pouze kompetentní osoba na úrovni majitele nebo top managementu. Členství je určeno pouze pro podnikatele.

5. Členské poplatky a platby

5.1.      Členský poplatek se hradí předem na celý rok a je nevratný. Člen uhradí roční členský poplatek na základě výzvy k platbě vystavené ČPA po uzavření Smlouvy. Po úhradě zálohové faktury vystaví ČPA členovi fakturu se všemi náležitostmi daňového dokladu. Roční členský poplatek je stanoven na 22.500,- Kč bez DPH. Provozovatel platformy ČPA si vyhrazuje právo změny výše členského poplatku.

5.2.      Cena za pronájem místa setkání klubu a catering není zahrnuta v členském poplatku. Člen je povinen hradit cenu za pronájem a catering nad rámec ročního poplatku v intervalech a výši podle zvyklostí klubu. Pokud se člen ze setkání klubu omluví alespoň 48 hodin předem, nehradí pronájem a catering. Pokud svou nepřítomnost nenahlásí včas, člen poplatek za pronájem a catering hradí, i když se konkrétního setkání klubu nezúčastnil.

5.3.      Členství v podnikatelské alianci založené ČPA podle článku 9. těchto Podmínek může být zpoplatněno nad rámec ročního poplatku.

5.4.      Daňové doklady vystavuje ČPA v elektronické formě.

5.5.      Člen je povinen provést úhradu jakýchkoliv částek podle této Smlouvy do 10 dnů od vystavení faktury či výzvy k úhradě.

6. Organizace klubu

6.1.      Setkání klubu se koná třikrát měsíčně a může probíhat osobně i prostřednictvím online komunikace. Setkání organizuje vedení klubu. O místě a času setkání klubu rozhoduje vedení klubu po poradě se členy klubu. Setkání klubu není vázáno na konkrétní místo či dobu.

6.2.      ČPA poskytuje členovi v rámci klubu omezenou exkluzivitu pro jeden obor podnikání uvedený v přihlášce ke členství. Podnikatel s konkurenčním oborem podnikání se nemůže stát členem klubu ani být pozván na setkání klubu jako host bez souhlasu příslušného člena.

6.3.      V případě očekávané nepřítomnosti zástupce na klubovém setkání je člen povinen informovat členy vedení klubu o absenci alespoň 48 hodin předem. Člen je oprávněn zvolit pro účast na klubu jiného zástupce ze své společnosti nebo svého závodu.

6.4.      Zajištění přítomnosti hostů je primárně povinností člena ČPA. ČPA není povinna zajistit pro klub účast hostů.

7. Pravidla klubu

7.1.      Úspěch klubu závisí na dodržování základních principů: pravidelná přítomnost členů, vzájemné aktivní spolupráce členů a hostů, které členové na setkání klubu zvou, a připravenost sdílet své kontakty na ověřené dodavatele či odběratele.

7.2.      Člen je povinen dodržovat následující pravidla členství v klubu:

7.2.1.     účastnit se minimálně na 80 % setkáních klubu, přičemž jsou povoleny pouze 2 absence za kalendářní čtvrtletí;

7.2.2.     individuálně se setkat jedenkrát s každým dalším členem klubu;

7.2.3.     předat 8 doporučení na potenciální obchodní příležitost ostatním členům klubu;

7.2.4.     pozvat na setkání klubu 6 hostů – podnikatelů na úrovni majitel nebo top management.

Plnění povinností se měří za jedno roční členství v klubu.

7.3.      Další povinnosti člena klubu:

7.3.1.     usilovat o naplnění principů úspěšnosti klubu uvedených v ustanovení 7.1 Podmínek;

7.3.2.     hradit poplatky za nájem a catering spojené s pravidelnými setkáními klubu;

7.3.3.     chovat se k ostatním na setkání klubu nebo jiných akcích pořádaných ČPA podle norem slušného chování a poctivého obchodního styku;

7.3.4.     nevyužívat informace získané v rámci platformy ČPA o třetích osobách ve zřejmém rozporu s jejich zájmy nebo úmyslně v jejich neprospěch (např. využití informací k pomluvám, rozesílání spamu).

7.4.      Klub může rozhodnout o vyloučení vlastního člena klubu v případě, že člen klubu porušuje pravidla klubu uvedená v tomto článku nebo je zřejmé, že do konce období členství nedodrží povinnosti podle ustanovení 7.2. výše. Člen je vyloučen, pokud s jeho vyloučením souhlasí nadpoloviční většina členů daného klubu. Rozhodnutí klubu je pro člena závazné.

7.5.      ČPA může rozhodnout o ukončení existence konkrétního klubu, a to zejména pro nedodržování pravidel klubu či poklesu členů klubu pod 8 členů na 3 po sobě jdoucích setkáních klubu. ČPA může nabídnout aktivním členům účast v jiných klubech ČPA. V případě zrušení klubu nemá člen nárok na vrácení členského poplatku či jeho části, a to ani v případě, že člen účast v jiném klubu ČPA odmítne.

8. Další akce ČPA

8.1.      ČPA bude člena informovat o dalších akcích pořádaných ČPA mimo setkání jednotlivých klubů. Akce mohou být uzavřené jen pro členy ČPA nebo otevřené pro širokou podnikatelskou komunitu. Akce mohou být omezené tematicky či oborově; v takovém případě zve ČPA pouze členy z příslušných oborů. Na mimoklubových akcích neplatí pravidlo exkluzivity.

8.2.      Účast na mimoklubových akcích je zpravidla zpoplatněná a vstupné není zahrnuto v členském poplatku. Účast člena na těchto akcích je dobrovolná.

8.3.      Pravidelné konání určitého druhu akce není závazkem ČPA poskytovat stejný druh akce do budoucna. ČPA si vyhrazuje právo změnit druh akcí, jejich četnost, rušit určité druhy akcí a zavádět nové formáty.

9. Aliance

9.1.      Aliance jsou uskupení členů a ČPA se společným podnikatelským záměrem vytvářející dodavatelskou spolupráci mezi členy za účelem vytvoření podnikatelského projektu s vyšší přidanou hodnotou anebo společenským přesahem a dosažení ekonomického zisku („Aliance“).

9.2.      ČPA aktivně vyhledává příležitosti k vytváření Aliancí mezi členy ČPA. Členství v ČPA však neopravňuje člena k automatickému členství v Alianci. Člen může být k účasti na Alianci osloven ze strany ČPA. V takovém případě se od člena ČPA očekává, že zapojení v rámci Aliance řádně zváží. Zapojení člena do Aliance podléhá souhlasu ze strany ČPA.

9.3.      Aliance vzniká na základě zvláštní smlouvy uzavřené mezi členy Aliance, která stanoví konkrétní podmínky spolupráce a nastaví vztahy mezi členy Aliance a ČPA. Spolupráce v rámci Aliancí je postavena na těchto principech:

9.3.1.     férové podmínky spolupráce, včetně úpravy práv k nehmotným statkům vzniklým v rámci Aliance (duševní vlastnictví, know-how, apod.);

9.3.2.     dlouhodobá udržitelnost spolupráce;

9.3.3.     etické jednání mezi členy Aliance;

9.3.4.     exkluzivita spolupráce členů Aliance v rámci společného podnikatelského záměru;

9.3.5.     mlčenlivost a nepoškozování členů Aliance.

9.4.      Členství v Alianci může být zpoplatněno nad rámec ročního členského poplatku.

9.5.      ČPA má přednostní právo na vytváření Aliancí za účasti členů ČPA. Pokud členové ČPA zamýšlejí iniciovat spolupráci spadající do definice Aliance, jsou povinni o tom informovat ČPA, která rozhodne o tom, zda Aliance bude vytvořena v rámci ČPA. Pouze v případě, že ČPA odmítne Alianci realizovat, mohou členové takovou spolupráci vytvořit mimo platformu ČPA.

9.6.      Člen ČPA je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích o podnikatelském záměru Aliance a jeho podmínkách, o kterých se dozvěděl v souvislosti s jednáním o vstupu do Aliance. Za každé porušení této povinnost mlčenlivosti je člen povinen zaplatit ČPA smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.

9.7.      V případě, že člen vystoupí z Aliance nebo je z ní vyloučen, je člen povinen zdržet se poskytování výrobků nebo služeb, které byly předmětem společného projektu Aliance, na území České republiky po dobu 2 let od ukončení členství v Alianci. Za každé porušení této povinnosti je člen povinen zaplatit ČPA smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.

9.8.      Člen, který vystoupí za Aliance nebo je z ní vyloučen, je povinen zachovat mlčenlivosti o informacích a know-how získaných v souvislosti s projektem Aliance, které mají zůstat utajeny, zejména: informace o strategických plánech, výrobních a jiných postupech, cenových podmínkách, průzkumech trhu a zákaznických průzkumech, podnikatelském plánu, apod. Člen nesmí takové informace použít ve prospěch svůj nebo třetích osob. Za každé porušení povinností podle tohoto ustanovení je člen povinen zaplatit ČPA smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.

10. Školení a podpora

10.1.   ČPA poskytne členovi vstupní workshop, jehož obsahem je seznámení s principy fungování ČPA, klubových setkání a dalších očekávaných aktivit. Účelem vstupního workshopu je zajistit účinné zapojení člena do klubových setkání a platformy ČPA. Člen se podpisem přihlášky zavazuje zúčastnit vstupního workshopu nejpozději před druhým klubovým setkáním. Vstupní workshop je zahrnut v ročním členském poplatku.

10.2.   ČPA může organizovat další vzdělávací aktivity (workshopy, semináře, školení, speciální klubová setkání, apod.) zaměřené na budování obchodních a podnikatelských dovedností a na podporu úspěšného fungování v rámci platformy ČPA. Tyto vzdělávací aktivity nejsou zahrnuty v ročním členském poplatku a budou zpoplatněny samostatně.

11. Osobní údaje

11.1.   Informace o tom, jak ČPA zpracovává osobní údaje, najdete na tomto odkazu.

11.2.   Členové nesou plnou odpovědnost za nakládání s osobními údaji ostatních členů a třetích osob získanými v souvislosti s aktivitami platformy ČPA pro své vlastní účely. Členové vystupují jako samostatní správci osobních údajů a jsou povinni s osobními údaji nakládat v souladu s právními předpisy.

11.3.   ČPA upozorňuje, že členství v ČPA neopravňuje členy k tomu, aby ostatním členům nebo třetím osobám, od kterých získaly kontakt v rámci aktivit platformy ČPA, zasílaly elektronická obchodní sdělení (např. emailem nebo SMS).

11.4.   Členové ČPA mohou na klub nebo akci pořádanou ČPA pozvat podnikatele ze své kontaktní sféry, pokud je akce otevřená nečlenům a pozvání takové osoby není v rozporu s pravidly klubu nebo ČPA. Pokud člen předá kontakt ČPA na třetí osobu za účelem pozvání na akci pořádanou ČPA, odpovídá člen za to, že je oprávněn kontaktní údaje za tímto účelem ČPA předat.

12. Účast ve vedení klubu a zpracování osobních údajů

12.1.   Vedení klubu organizuje a zajišťuje průběh a obsah setkání klubu.

12.2.   Vedení klubu je tvořeno z řad členů klubu. Člen klubu má právo usilovat o účast na vedení klubu.

12.3.   Při činnosti vedení klubu se člen řídí zásadami a pokyny ČPA pro organizaci klubu a pravidly tohoto článku 10.

12.4.   ČPA může Vedení klubu poskytnout omezený přístup do části portálu ČPA, který slouží pro vedení a organizaci setkání klubu. V takovém případě se členové Vedení klubu mohou dostat do pozice zpracovatele osobních údajů pro ČPA. Pro tento případ se členové, kteří jsou ve Vedení klubu, zavazují dodržovat pravidla uvedená v následujících ustanoveních. Povinnosti Vedení klubu v těchto ustanoveních jsou povinnostmi každého jednotlivého člena klubu ve Vedení klubu.

12.5.   Vedení klubu bude zpracovávat osobní údaje členů svého klubu a hostů klubu, a to výhradně za účelem organizace setkání klubu v SW či aplikacích určených ČPA nebo na portále ČPA. Toto ustanovení nijak neomezuje Vedení klubu ve zpracování osobních údajů členů a hostů mimo tento účel, kdy jsou členové Vedení klubu samostatným správci, i když se jedná totožné údaje.

12.6.   Vedení klubu bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní údaje, organizace, obor, účast na klubu, dokumenty vyplněné hostem/členem.

12.7.   Vedení klubu bude osobní údaje zpracovávat podle instrukcí uvedených v tomto článku a dalších pravidel určených ČPA. Vedení klubu je povinno používat ke zpracování osobních údajů výhradně SW nebo aplikace určené ČPA nebo portál ČPA, jiné prostředky zpracování osobních údajů nejsou povoleny. Pokud nahodile vznikne záznam osobního údaje mimo tyto prostředky (např. sken, fotografie, aj.), člen Vedení klubu povinen po zanesení do systému tyto dokumenty bezodkladně vymazat či skartovat.

12.8.   Vedení klubu je povinno informovat Společnost, pokud podle jeho názoru pokyn Společnost porušuje právní předpisy na ochranu osobních údajů.

12.9.   Za to, že je určený SW, aplikace nebo portál ČPA adekvátně zabezpečen, odpovídá ČPA. Vedení klubu je povinno držet v utajení přístupové údaje.

12.10.Vedení klubu bude ČPA okamžitě informovat o žádosti subjektu údajů, kterou obdržel, a případně poskytne součinnost při jejím řešení. Vedení klubu zohlední povahu zpracování a je ČPA nápomocno při splnění povinnosti reagovat na výkon práv subjektů údajů.

12.11.Vedení klubu může použít pro zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele jen se souhlasem ČPA. V takovém případě je člen Vedení klubu povinen dodržet podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele. Vedení klubu je povinno zachovávat o osobních údajích mlčenlivost, ledaže jde o informování ostatních členů klubu nebo hostů.

12.12.Vedení klubu je ČPA nápomocno při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Vedení klubu k dispozici. Vedení klubu poskytne ČPA veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v článku 28 GDPR, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné ze strany ČPA nebo jiným auditorem, kterého ČPA pověřila, a k těmto auditům přispěje.

12.13.Při ukončení členství ve Vedení klubu člen buď všechny osobní údaje předá ČPA, nebo jiné osobě určené ze strany ČPA, nebo je zničí. Osobní údaje zpracovávané v určeném SW, aplikaci nebo portále ČPA se považují vždy za předané ČPA.

13. Propagace členů v rámci ČPA

13.1.   Člen bere na vědomí, že smyslem zapojení do platformy ČPA je příležitost propagace jeho služeb či výrobků dalším členům platformy ČPA, případně jejich prostřednictvím třetím osobám.

13.2.   Součástí služeb v rámci členství ČPA je i propagace podnikání člena prostřednictvím ČPA. ČPA může zveřejnit informaci o členství člena v ČPA, propojovat člena s podnikateli z platformy ČPA i mimo, oslovovat člena s nabídkami spolupráce, popřípadě volit jiné formy propagace nebo společné propagace s ČPA.

13.3.   ČPA poskytne členovi prostor na svých webových stránkách k prezentaci svého podnikání. Za obsah prezentace umístěné na webových stránkách ČPA odpovídá člen. Člen je v takovém případě odpovědný zejména za to, že má potřebná práva k duševnímu vlastnictví obsaženému v prezentaci a že je oprávněn takový obsah zveřejnit na internetu a sociálních sítích a používat ho k propagaci vlastního podnikání i platformy ČPA. ČPA může propagaci členů dále sdílet na sociálních sítích k propagaci člena i platformy ČPA.

13.4.   ČPA si vyhrazuje právo zablokovat prezentaci člena na svých webových stránkách a takovou prezentaci nešířit, pokud podle názoru ČPA prezentace porušuje právní předpisy, obsahuje násilí, pornografický materiál, nabádání k násilí, obsah politického charakteru, propagaci zakázaných nebo nebezpečných látek či činností, pomluvy, nebo jiný nevhodný obsah porušující hodnoty platformy ČPA. Úplata za prezentaci je zahrnuta v ročním členském poplatku.

13.5.   Jiné služby propagace než uvedené výše v tomto článku (např. natočení podcastů, rozhovorů, videí nebo dalších forem prezentace či jiného multimediálního obsahu) nejsou součástí členského poplatku a jsou zpoplatněny.

13.6.   Členové jsou oprávněni zveřejnit skutečnost, že jsou členy platformy ČPA, ve své internetové prezentaci a sociálních sítích a použít za tímto účelem bezplatně logo ČPA a odkaz na webové stránky ČPA. Žádné jiné použití loga nebo ochranných známek ČPA členem není povoleno.

14. Doba trvání a ukončení smlouvy

14.1.   Smlouva je uzavřena na dobu 1 roku ode dne vzniku členství.

14.2.   ČPA je oprávněna ukončit Smlouvu před uplynutím doby trvání okamžitou výpovědí v následujících případech:

14.2.1.      Průběžná účast člena na setkání klubu nedosahuje 50 %;

14.2.2.      Člen porušil povinnosti uvedené v ustanovení 7.3.4. nebo 7.3.5. Podmínek (např. nemravné, neetické, agresivní jednání, nepoctivé jednání v obchodních vztazích, pomlouvání, zneužití informací ke škodě jiného člena, apod.);

14.2.3.      ČPA obdržela na člena opakované oprávněné stížnosti ohledně porušování ustanovení 7.3.1 až 7.3.3 Podmínek nebo ohledně výrobků nebo služeb člena;

14.2.4.      Člen porušil principy Aliance, které je členem, stanovené ustanovením 9.3. Podmínek nebo porušil povinnost uvedené v ustanovení 9.7. nebo 9.8. Podmínek;

14.2.5.      Člen byl vyloučen ze svého klubu nebo z Aliance, které je členem; nebo

14.2.6.      Klub, ke kterému se váže členství člena, byl zrušen.

14.3.   Smlouva automaticky končí zahájením insolvenčního řízení vůči členovi.

14.4.   V případě ukončení Smlouvy před dobou jejího trvání nenáleží členovi právo na vrácení členských nebo jiných poplatků, které člen již uhradil, ani jejich části.

15. Odpovědnost

15.1.   ČPA nenese žádnou odpovědnost ani neposkytuje záruku za služby nebo zboží dodávané členy ČPA nebo účastníky akcí ČPA, ať již v rámci platformy ČPA nebo mimo ni. Jakkoliv je cílem ČPA zapojovat do platformy ČPA pouze seriózní podnikatele, je na každém podnikateli, aby zvážil vstup do obchodního vztahu s jiným podnikatelem.

15.2.   ČPA neposkytuje záruku za úspěch Aliance vytvořené v platformě ČPA ani neposkytuje záruku za služby či výrobky vzniklé či dodávané v rámci Aliancí.

15.3.   ČPA je oprávněna přerušit plnění Smlouvy v případě překážek vzniklých z důvodů nezávislých na vůli ČPA, které ztíží nebo znemožní pořádání akcí ČPA (včetně klubových setkání). Mezi takové překážky náleží případy vyšší moci, jako jsou ozbrojené konflikty, války, přírodní katastrofy, epidemie, apod. a jiné překážky, které ztíží nebo znemožní činnost ČPA bez ohledu na to, zda šlo o překážky předvídatelné či nepředvídatelné, např. pokračující pandemie viru SARS-CoV-2, nepříznivé klimatické podmínky, aj. Přerušení nemá vliv na délku trvání Smlouvy ani výši členského poplatku.

16. Změna podmínek

16.1.   ČPA je oprávněna Podmínky jednostranně měnit, zejména co se týká podmínek provozu klubů, pravidel pro fungování klubů, Aliancí, rozsahu podpory ze strany ČPA, rozsahu činností ČPA a způsobů ukončení Smlouvy, při změně příslušných právních předpisů atd.

16.2.   Změnu Podmínek oznamuje ČPA členům emailem na emailovou adresu zástupce člena, který je určen k účasti na klubových setkáních. Pokud člen se změnou nesouhlasí, je oprávněn Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou 1 měsíce od doručení výpovědi ČPA.

17. Doručování

17.1.   Oznámení a úkony podle této Smlouvy mohou být činěny v elektronické formě, i když je vyžadována písemná forma. Doručovací emailovou adresou člena je emailová adresa zástupce člena, který je určen k účasti na klubových setkáních. Emailová adresa ČPA pro doručování je info@ceskaaliance.cz. Strany mohou emailovou doručovací adresu změnit oznámením druhé straně.

17.2.   Strany mají povinnost udržovat doručovací emailové adresy ve stavu schopném přijímat emailové zprávy. Email se považuje za doručený okamžikem odeslání na emailovou adresu druhé strany, a to i v případě, že se email vrátí zpět jako nedoručitelný z jakéhokoliv důvodu.

17.3.   V případě doručování písemností si strany doručují na adresy uvedené v obchodním rejstříku nebo živnostenském rejstříku. Pokud člen není zapsán ani v jednom z těchto rejstříku, je jeho doručovací adresou adresa uvedená na přihlášce ke členství.

17.4.   V případě zaslání písemnosti doporučenou poštou na adresu určenou podle těchto Podmínek se zásilka považuje za doručenou 3. pracovní den od jejího odeslání prostřednictvím držitele poštovní licence. Zásilka se považuje za doručenou i v případě, že se nedostala do dispozice adresáta (například pokud se zásilka vrátí jako nedoručitelná).

18. Závěrečná ustanovení

18.1.   Smlouva se řídí právem České republiky. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

18.2.   Pokud se některé ustanovení této smlouvy stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, jsou strany povinny nahradit takové ustanovení ujednání, které naplňuje smysl a cíl neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení.

18.3.   Tyto Podmínky jsou v účinnosti od 31.3.2021